Afd. møde 14-05-2014

Referat af  regnskabsafdelingsmøde

I afd. 1055, Maribovej, den 14. maj 2014

 

Fremmødte: 8 husstande = 16 stemmer

  1. 1.     Velkomst og valg af dirigent

Lass Ravn, formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Charlotte Cliford som dirigent.

Charlotte Cliford blev derefter valgt som dirigent, og kunne konstatere at mødet var

lovligt indvarslet.

 

  1. Valg af stemmeudvalg og valg af referent

Søren Davidsen, ejendomsleder, blev valgt til referent.

Michael Strand blev valgt  til stemmeudvalg.

 

  1. Fremlæggelse af beretning

Lasse fortalte hvor langt projektet med udskiftning af tage og stibelægning var.

Opgraderingen af antenneanlægget vil blive koordineret med udskiftningen af stibelægningen, men når vi kommer så langt, vil beboerne få information i god tid.

Tidsplanen på byggesagen holder indtil videre.

Der er intet nyt om vejvedligeholdelsessagen, hvor vi har bedt AKB Københavns organisationsbestyrelse om at se på fordelingsnøglen mellem Maribovej og Ålholmhjemmet, idet vi mener det er rimeligt at de skal afholde en større del af udgifterne, da hovedparten af den tunge trafik på Maribovej, netop er til plejehjemmet.

Vedrørende de høje ejendomsskatter, har KAB sat et eksternt firma på sagen.

Beretningen blev derefter sat til afstemning:                                    16 stemte for beretningen

                                                                                                 0 stemte imod beretningen

                                                                           Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

 

  1. Gennemgang af driftsregnskab for 2013

Ejendomsleder Søren Davidsen fremlagde driftsregnskabet for 2013.

Der var spørgsmål omkring skatter og afgifter samt vandafgiften

Der blev også spurgt til renteindtægter og henlæggelser til dispositionsfonden..

Regnskabet blev derefter sat til afstemning:                                       16 stemte for regnskabet

                                                                                                 0 stemte imod regnskabet

                                                                             Regnskabet blev enstemmigt godkendt..

 

  1. Behandling af indkomne forslag

P vagt ordning: På grund af en stigning i antallet af pendlere der benytter afdelingens p-pladser, ønsker bestyrelsen forsamlingens opbakning til at arbejde hen imod en p-ordning,Og komme med et oplæg på næste afdelingsmøde.

Forslaget blev sat til afstemning:                                                         16 stemte for forslaget.

                                                                                                  0 stemte imod forslaget.

                                                                           Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Ændring af regler for husdyrhold: På grund af et stigende antal løse katte og efterfølgende klager og tvivl om hvor de hører til, foreslås det at der skal afleveres vaccinationsattest samt et vellignende foto af husdyret til det lokale varmemesterKontor.

Forslaget blev sat til afstemning:                                                         12 stemte for forslaget.

                                                                                                  2 stemte imod forslaget.

                                                                           Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag om at beskære/fælde de store træ ved Maribovej 50: På grund af skyggeforholdene, var der stillet forslag om at det store træ ved Maribovej 50 skulle fældes. Bestyrelsen fortalte at man for nylig havde gennemgået afdelingen, og havde besluttet at beskære fællestræerne.

Forslag om at beskære træerne blev sat til afstemning:                        16 stemte for forslaget.

                                                                                           0 stemte imod forslaget.

                                                 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Isolering af 1. sal værelser: Der var stillet forslag om at lægge sommer og vintermåtter på loftet over 1. sal, for at isolere om vinteren og afkøle om sommeren.

Det har tidligere været undersøgt om der er mulighed for ekstra isolering på lofterne, men rent byggeteknisk kan det ikke lade sig gøre på grund af fare for fugt og skimmelsvamp.

Forslag blev efterfølgende trukket tilbage.

 Bevægelsesfølsomme lamper ved skraldeområde:  Der blev stillet forslag om at der skulle opsættes lys ved de skraldeområder hvor der ikke er noget i dag. Mohcine undersøger om det kan laves i forbindelse med at der skal graves til den nye stibelægning.

Forslaget blev derefter sat til afstemning:                                     16 stemte for forslaget.

                                                                                                   0 stemte imod forslaget.

                                                                                  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Valg af formand:  Lasse Ravn, Maribovej 50,  blev genvalgt

 Valg af bestyrelsesmedlem: Ole Søren Andersen, Maribovej 72,  var på valg og blev genvalgt.

 Valg af suppleanter:  Wojciech Jagielski, Maribove 44 og Karin Wolgast, Maribovej 86

blev valgt som suppleanter for et år.

 

  1. 9.     Evt. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om der er basis og økonomi i at etablere solceller i afdelingen.

Der blev også talt om vandforbrug i forbindelse med badebassiner, og i den forbindelse lovede ejendomsleder Søren Davidsen at undersøge hvad miljøministeriet  har af anbefalinger/lovkrav til pools i private haver, samt priser på vand i Københavns Kommune.

Miljøstyrelsen har ingen lovkrav vedr. pools i private haver, men der er udarbejdet nogen anbefalinger som er vedhæftet dette referat.

Priserne på vand i 2014 er også vedhæftet, og som det fremgår koster det 36,68 kr. for 1 m3 vand = 1.000 liter, så et bassin på 5000 liter koster altså  183,40 kr. at fylde op.

Der kom også en opfordring til Mohcine om at sætte et skilt op ved legepladsen, hvor der står ”Privat Grund”.

 Dato: 14/5 2014