Afd.møde 24-09-2013

Afd.møde 24-09-2013

Beslutningsreferat 

 Boligorganisation: AKB-København

 Ordinært afdelingsmøde i: Afd. 1055 - Maribovej

 Afholdes den: 24.09.2013

 

Til stede ved mødet:           Antal hustande:  12            Antal beboere: 12                          

 

Mødet er indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg og referent

3. Fremlæggelse af beretning

4. Godkendelse af driftsbudget 2014

5. Behandling af indkomne forslag

6. Eventuelt

 Formanden bød velkommen til mødet og gik over til behandling af dagsordenen.

 Følgende blev valgt: 

 

Dirigent:

 

Charlotte Cliford

 

 

 

Referent:

 

Søren Davidsen

 

Stemmeudvalg:

 

 

 

 

 

 

 

Ole Søren Andersen og Vivi Rasmussen

 

 

 

 

 Dirigenten konstaterede herefter at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt:

 X            o                        

Ja           Nej 

Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning er omdelt:                                                         o           X

   Ja            Nej

 Formanden fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning, der havde følgende hovedpunkter:

 Det igangværende tagprojekt, herunder stibelægning og solceller:

Formand Lasse Ravn gennemgik projektet og økonomien i samme. Bestyrelsen har indtil videre beslut-

 tet at der skal flere ting med i det samlede projekt, såsom stibelægning, solceller og cykelskure, før det 

 kan fremlægges til afstemning på et afdelingsmøde.

Vejvedligeholdelse:

Lasse fortalte også om status på vejvedligeholdelsessagen, hvor afdelingen på et tidspunkt kan forvente

 at der kommer en større regning fra de to grundejerforeninger i området, da begge har planer om at

renovere veje og fortove for et stort millionbeløb. Afd. Maribovej og Ålholm Plejehjemmet bidrager samlet til vejvedligeholdelsen med 25% (Afd. Maribovej betaler 62% og Ålholm Plejehjemmet 38 %)

 Afdelingsbestyrelsen har ansøgt organisationsbestyrelsen om at der sker en omfordeling af udgiften

 mellem de to afdelinger, idet lastbil trafikken til og fra plejehjemmet, er det der for alvor belaster vejene.

 Afstemning om beretningen skete ved:       Håndsoprækning X   Skriftlig afstemning o

 Afstemningens resultat:                  For 12   Imod 0   Blankt  0  Enstemmig godkendt X

 Afdelingens driftsbudget for det næste driftsår blev fremlagt og gennemgået 

Det forelagte driftsbudget medfører en gennemsnitlig lejeregulering med:

 

 

 (+)

 3,21

 

%

Der blev stillet følgende spørgsmål og kommentarer til besvarelse:

 Bjarne Biel ønskede at få taget til referat at AKB’s husleje er ude af trit med virkeligheden og  lønudviklingen i samfundet.

 

 Der blev spurgt om man kunne nedsætte henlæggelserne til langtidsplanen. Det mente bestyrelsen ikke var ansvarligt, set i lyset af afdelingens generelle vedligeholdelsesbehov i de kommende år.

 

 Spørgsmål vedr. ejendomsskatterne størrelse og en opfordring til at undersøge om

ejendomsvurderingen måske var sat for højt.

 

Afstemning om budgettet skete ved:       Håndsoprækning X            Skriftlig afstemning  o

Afdelingens langtidsbudget blev:       Principgodkendt  X            Detaljegodkendt      o    

Afstemningens resultat:              For  10     Imod 2     Blankt  0      Enstemmig godkendt o

 Indkomne forslag:

 Emne

 Bemærkninger

For

Imod

 Blank

Indmeldelse i LLO 

 Forslaget blev motiveret af formand Lasse Ravn, og der blev diskuteret for og imod.

Det er afdelingen der bliver medlem af LLO

11

 0

1

 Nye tage 

 

 

Forslaget blev trukket tilbage af afdelings-bestyrelsen, da man ønsker at stibelægning og solceller skal afklares nærmere og evt. tages med i projektet.

 

 

 

 

 

 

 Husstandsomdeling af et forståeligt referat. 

 

 

 

 

Forslag gik på at referaterne fra afdelings-møderne skal være letlæselige og de skal husstandomdeles.

Referater fra bestyrelsesmøderne hænges op i skab.

Begge type referater lægges op på hjemmesiden.

12

 0

0

 Træffetider for afdelingsbestyrelsen 

 

 

 

 

Forslag om fast træffetid for afd.bestyrelsen

Afd.bestyrelsen kan kontakes via postkassen ved varmemesterkontoret, på mail og via hjemmesiden.

Man kan også kontakte dem på privat adressen.

 12

 0

0

  

Eventuelt:

Der blev snakket om råderetten og ændringer i afdelingens råderetskatalog. Hvad må man bruge vedligeholdelseskontoen til. Der er set klunsere (østeuropæere) ved containerne. Man skal ikke gå i konflikt med dem, men evt. forsøge at ringe til politiet.

 

 

 Der er for mange løse katte, og der blev opfordret til at sende et brev til samtlige beboere med en skærpelse overfor dem der bare lukker deres kat ud. Hvis gentagne advarsler ikke hjælper, vil der blive ringet efter en kattefanger.

 

  Der blev opfordret til at deltage i bestyrelsesarbejdet og stille op ved næste valg.

  Der var ros til bestyrelsen for godt arbejde.

 Underskrifter: 

 

Dato:

 

24. 09. 2013

 

Dirigent:

 

 

 

Formand: