Regler for husdyrhold

Regler for husdyrhold

1. Der må holdes 2 husdyr pr. husstand (hund, kat, kanin eller krybdyr).

2. Forinden tilladelse træder i kraft, skal der forelægges en vaccinationsattest, forsikring og et foto af husdyret som opbevares på varmemesterkontoret.           Dem som allerede har tilladelse til husdyr, skal ligeledes aflevere et velligende foto af det / de husdyr de har fået tilladelse til at have.         

3. Ligeledes skal katten kastreres/steriliseres (6-7 mdr. alderen), og   dokumentation herfor forevises på varmemesterkontoret.

4. Det er husdyrejers pligt at meddele varmemesterkontoret, hvis der sker ændringer med hensyn til husdyrholdet.

5. Husdyret skal bære lovpligtig identifikationsmærke (navn, adresse) i bebyggelsen, så det kan idendtificeres og ejeren kontaktes. Katte kan evt. øretatoveres.

6. Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at dyret ikke volder andre skade.

7. Ejeren af husdyr er pligtig til at erstatte den skade, dyret forvolder.

8. Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand.

9. Husdyr skal holdes i standdardsnor på bebyggelsens område og ikke overlades til personer, der ikke har den fornødne kontrol over denne.

10. Husdyr skal være under opsyn i haven.

11. Det er ikke tilladt at lufte dyr på legepladserne.

12. Husdyret må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende larm og lugt karakteristisk for pågældende dyr.

13. Kattebakken skal stå inden døre. Kattegrus skal i en solid plastikpose, før det smides i en særlig container. Kattegrus i toilettet vil blive betragtet som hærværk og misligholdelse af lejekontrakten.

14. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager og hensmides i den særlige container.

15. Konstateres det at ovenstående regler overtrædes, vil dette medføre, at tilladelsen til husdyr inddrages, og at husdyret omgående skal fjernes fra AKB’s bebyggelse.

16. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder husdyr vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejekontrakten. Lejeaftalen vil herefter blive ophævet i henhold til lov om leje af almene boliger §90.

17. For omkostninger i forbindelse med husdyr betales et gebyr, der fastsættes af afdelingsbestyrelsen.

Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014